ADD ANYTHING HERE OR JUST REMOVE IT…

Warning: file_get_contents(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/deronitr/public_html/wp-content/plugins/woodmart-core/post-types.php on line 731

Warning: file_get_contents(https://deronitrading.com/wp-content/uploads/2022/07/icon-cart-dark-large-02.svg): Failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/deronitr/public_html/wp-content/plugins/woodmart-core/post-types.php on line 731

Warning: file_get_contents(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/deronitr/public_html/wp-content/plugins/woodmart-core/post-types.php on line 731

Warning: file_get_contents(https://deronitrading.com/wp-content/uploads/2022/07/icon-cart-dark-large-02.svg): Failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/deronitr/public_html/wp-content/plugins/woodmart-core/post-types.php on line 731

“ИРИДА – ЕКСПРЕС” ООД е администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните, GDPR).

Като администратор на лични данни, “ИРИДА – ЕКСПРЕС” ООД има задължение да Ви информира относно обработването на лични данни, което извършва, както и относно възможностите да упражните Вашите права при незаконосъобразно обработване на лични данни.

 

КАТО КЛИЕНТИ НА “ИРИДА – ЕКСПРЕС” ООД, ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ СЕ СЪБИРАТ И ОБРАБОТВАТ ЗА СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ:

За счетоводни и данъчни цели, на основание Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и др.
За целите на маркетинга при участие в игри и томболи, на основание съгласието на субектите на данни.
За целите на регистрирани онлайн заявки и акаунти.
Съгласие за обработване на лични данни се изисква само при липса на друго основание за обработване на данни – например договор, специална разпоредба на закон, легитимния интерес на администратора и т.н.

 

КАТЕГОРИИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО “ИРИДА – ЕКСПРЕС” ООД ОБРАБОТВА ЗА ВАС СА КАКТО СЛЕДВА:

За счетоводни и данъчни цели – имена, ЕГН, адрес.
За целите на маркетинга при участие в игри и томболи – имена, дата на раждане, адрес, телефон за връзка, електронен адрес.
За целите на регистрирани онлайн заявки и акаунти: Име, адрес, телефон, електронен адрес.

 

СРОКОВЕТЕ НА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ, КАКТО СЛЕДВА:

За счетоводни и данъчни цели – съгласно приложимото законодателство.
За целите на маркетинга при участие в игри и томболи – до приключване на маркетинговата кампания.
За целите на регистрирани онлайн заявки и акаунти – до 5 години от преустановяване съществуването на акаунтите

 

ОНЛАЙН ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ЛИЧНИЯ ЖИВОТ

ЛИЧНИ ДАННИ

Съгласно Общия регламент относно защитата на личните данни (ОРЗД) на ЕС личните данни се определят като:

“всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице”.

 

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

С настоящото известие за защита на неприкосновеността на личния живот ви уведомяваме за начина, по който ние, “ИРИДА – ЕКСПРЕС” ООД, ще събираме и използваме личните ви данни за издаване на фактури, предявени рекламации от клиенти, “бисквитки”, “facebook pixel”, “pixel tags”, жалби, абонаменти и др.

 

ЗАЩО “ИРИДА – ЕКСПРЕС” ООД ТРЯБВА ДА СЪБИРА И СЪХРАНЯВА ЛИЧНИ ДАННИ?

За да ви предоставим документ за собственост на закупената стока, коректно обслужване и информационни бюлетини, трябва да съберем лични данни за целите на ЗСч., ЗДДС., и за целите на кореспонденция и подробно предоставяне на услуга. Във всеки случай ние се ангажираме и гарантираме, че информацията, която събираме и използваме е подходяща за тази цел и не представлява нарушаване на личното ви пространство.

При осъществяване на контакт за маркетингови цели “ИРИДА – ЕКСПРЕС” ООД ще се свърже с Вас за допълнително съгласие.

 

КАК “ИРИДА – ЕКСПРЕС” ООД ИЗПОЛЗВА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО СЪБИРА ЗА МЕН?

“ИРИДА – ЕКСПРЕС” ООД ще обработва (събира, съхранява и използва) информацията, която предоставите, по начин, който е съвместим с Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) на ЕС. Ще положим усилия да поддържаме информацията ви точна и актуална, както и да не я съхраняваме за по-дълъг период от необходимото. “ИРИДА – ЕКСПРЕС” ООД е длъжна да пази информация съгласно закона, като например информация, необходима за целите на данъка върху доходите и за целите на извършване на одит. Периодът, за който следва да се съхраняват определени видове лични данни, може да се регулира и от конкретните изисквания на бизнес сектора и от договорени практики. Личните данни могат да се съхраняват в допълнение към тези периоди в зависимост от индивидуалните нужди на бизнеса.

 

МОЖЕ ЛИ ДА РАЗБЕРА КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪХРАНЯВА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА МЕН?

По ваше искане “ИРИДА – ЕКСПРЕС” ООД може да Ви уведоми за това каква информация съхраняваме за Вас и начините на обработването ѝ. Ако “ИРИДА – ЕКСПРЕС” ООД съхранява лични данни за Вас, можете да поискате следната информация:

 • данните, които идентифицират администратора и координатите за връзка с лицето или организацията, която е определила как и защо да се обработват данните Ви;
 • координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните, когато е приложимо;
 • целта на обработването, както и правното основание за обработването;
 • ако обработването се основава на законните интереси, преследвани от “ИРИДА – ЕКСПРЕС” ООД или трета страна – информация за тези интереси;
 • категориите лични данни, които са събрани, съхранявани и обработвани;
 • получателите или категориите получатели, на които данните са или ще бъдат разкрити;
 • ако възнамеряваме да предадем личните данни на трета държава или международна организация – информация за начина, по който гарантираме, че това се извършва по сигурен начин. ЕС одобри изпращането на лични данни на някои държави, тъй като те отговарят на минимален стандарт за защита на данните. В някои случаи ние ще гарантираме, че са налице конкретни мерки за сигурността на вашата информация.
 • за какъв период ще се съхраняват личните данни;
 • данни за правата ви на коригиране, изтриване, ограничаване или възражение срещу това обработване;
 • информация за правото ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
 • как да подадете жалба до надзорния орган;
 • дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали сте длъжни да предоставите личните данни и евентуалните последствия, ако тези данни не бъдат предоставени;
 • източникът на личните данни, ако те не са събрани директно от Вас;
 • всякакви подробности и информация за автоматизирано вземане на решение, като например профилиране, и всякаква важна информация за логиката на този процес, както и значението, и очакваните последици от това обработване.

“ИРИДА – ЕКСПРЕС” ООД не предоставя данни за своите клиенти на трети лица, освен когато това се изисква по силата на изрични разпоредби на закон, например за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наложените наказания, включително предпазването от и предотвратяването на заплахи за обществената сигурност.

 

“ИРИДА – ЕКСПРЕС” ООД НЕ ПРЕДОСТАВЯ ДАННИ ЗА СВОИТЕ КЛИЕНТИ В ТРЕТА ДЪРЖАВА ИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ.

Като клиенти на “ИРИДА – ЕКСПРЕС” ООД, и в качеството си на субекти на данни, имате право да изискате от администратора достъп до, коригиране или изтриване на Ваши лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Вас, или право да направите възражение срещу обработването, както и да упражните правото на преносимост на данните.

В случаите, когато Ваши лични данни се обработват на основание Вашето информирано съгласие, Вие имате право по всяко време да го оттеглите, като имате предвид, че оттеглянето на съгласието има действие занапред.

Предоставянето на определения обем от лични данни е задължително във случаите, когато те са необходими за изпълнение на законови изисквания или са свързани с изпълнение на договор.

“ИРИДА – ЕКСПРЕС” ООД не прилага автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, по отношение личните данни на своите клиенти.

Форма за упражняване на правата като субект на лични данни: тук

 

КАТО СУБЕКТИ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИМАТЕ ПРАВО ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА ДО НАДЗОРНИЯ ОРГАН:

Комисия за защита на личните данни

София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

Facebook Twitter Instagram YouTube Pinterest
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Започнете да пишете, за да видите публикациите, които търсите.